De sector verzekeraars heeft een neutrale weging in ons beleid. De sector heeft een weging van 7.5 procent. Onze top-picks zijn:

• Aegon
• AXA
• Nationale Nederlanden

De verzekeringssector zal de komende jaren structureel blijven veranderen. Meerdere technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, een veranderend klantgedrag en de veranderende wet- en regelgeving hebben hun weerslag op de sector.

• Solvency II stelt hoge eisen aan het Tier1 vermogen
• De individuele levensverzekering heeft zijn tijd gehad en de concurrentie bij Schade is enorm
• Lage rente beïnvloedt negatief het verdienvermogen van de verzekeraars vanwege de uitstaande, gegarandeerde verplichtingen.
• SureTech startups dreigen verzekeraars de kaas van het brood te eten
• Ook Verzekeraars zullen hun organisatie aan de nieuwe tijd moeten aanpassen
• Nieuwe ronde van consolidatie komt er in Europa aan.

 

Digitale technologie vernietigt waarde. Onderzoek wijst uit dat doorgaans slechts enkele bedrijven profiteren van digitale technologie, maar een meerderheid ziet zijn winsten dalen. Vooral de consument blijkt in laatste instantie. Met een beetje geluk of pech zijn de verzekeraars de volgende sector die met digitale disruptie te maken krijgt. Tot dusverre leek deze sector tamelijk immuun voor de gevreesde digitale verstoring, maar dat lijkt niet langer het geval. Het huidige businessmodel lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. De toekomst is aan de ondernemingen die bereid zijn snel in te spelen op de veranderingen van buitenaf. Voor de treuzelaars zal het steeds moeilijker om de winstgevendheid op peil te houden.

 

Voor de bedrijven die snel willen inspelen op veranderingen is het goed te weten hoe die veranderingen er precies uitzien. De ‘digitale’ klant wil eenvoud, wil 24 uur per dag zijn zegje zeggen en een snelle bezorging van het product of dienst. Die producten of diensten moeten ook nog eens op de persoonlijke behoefte zijn afgestemd. Bedrijven die op deze wensenlijst kunnen inspelen zien hun winsten groeien, zo blijkt in de praktijk. Als ze dan ook nog eens hun bestaand bedrijf zoveel mogelijk digitaliseren, dan kunnen de kosten omlaag. Dat verhoogt de winstgevendheid en ook de klanttevredenheid als een deel van de lagere kosten aan de klant doorgegeven wordt. Moderne verzekeraars kunnen ook de omzet laten stijgen als ze breken met de traditionele opvattingen over verzekeren. De klantrelatie speelt op dit moment amper of geen rol. Het zijn de tussenpersonen die daarvoor zorgen. Digitale technologie in combinatie met data-analyse maakt het voor de verzekeraar mogelijk zijn klant goed te leren kennen. Zodoende kan er een scherpere prijs berekend worden of kunnen gemakkelijker frauduleuze claims herkend worden. Ook kunnen op maat gemaakte producten en diensten ontwikkeld worden. Op de wat langere termijn moeten verzekeraars innoveren. Zaken als cybersecurity gaan waarschijnlijk een steeds grotere rol spelen voor bedrijven, maar ook voor particulieren.

 

Er zijn voor de verzekeraars van vandaag mogelijkheden te over, maar het is ongewis of de huidige spelers hiervan de vruchten plukken of dat nieuwkomers hiermee aan de haal gaan.

Dankzij de complexe regelgeving hebben nieuwkomers de verzekersector lang links laten liggen. Ook is de klantentrouw in deze sector hoog en schrikken de sterke balansen van de gevestigde orde nieuwkomers af. Die hebben geen sterke balans, maar evenmin veel ervaring in het verzekervak. Toch groeit de belangstelling van buitenaf. Venture capitalists zijn bereid om nieuwkomers te financieren.

 

Op termijn lijkt de gevestigde orde op drie terreinen bedreigd te worden door de nieuwkomers. De eerste is dat van de risicopreventie. Digitale technologie levert een overvloed aan data, waardoor kennis van zaken groeit. Het wordt gemakkelijker risico te beprijzen, een grotere kennis van zaken maakt het ook mogelijk risico’s te verminderen waardoor de premies omlaag kunnen. Het meest aansprekende voorbeeld is dat van de auto-industrie. Steeds meer auto’s worden standaard uitgerust met veiligheidssystemen, waardoor het aantal ongelukken afneemt. Meer en betere veiligheidssystemen al dan niet in combinatie met de zelfrijdende auto kunnen op de wat langere termijn de verzekeringspremies met wel 25% verlagen. De groeiende nadruk op risicopreventie betekent dat de klant niet langer een premie betaalt om zich in te dekken tegen de gevolgen van schade en ongelukken. De klant betaalt voor gadgets en diensten die juist risico’s moeten voorkomen en uitsluiten.

 

Data-analyse zal de aard van de concurrentie gaan veranderen. Vooruitstrevende bedrijven gaan data-analyse niet alleen gebruiken om het huidige bedrijf te verbeteren, maar ook om desnoods een nieuw businessmodel te ontwikkelen. Verzekeraars leunen traditiegetrouw op stapels historische data. Hiermee hebben ze een voorsprong op mogelijke nieuwe concurrentie, maar hoe lang nog. Het heeft er alle schijn van dat The Internet of Things een onschatbare bron van nieuwe data wordt en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de sociale media en andersoortige digitale archieven. Het is zeer denkbaar dat partijen als Amazon en Google, die beschikken over digitale platform en enorme hoeveelheden data, die gaan inzetten om op maat gesneden producten te gaan aanbieden. Ze zouden hun kennis zelfs kunnen gebruiken om hun diensten aan te bieden aan klanten met een laag risico. Zodoende zou de bodem wegvallen onder het businessmodel van de huidige verzekeraars. De premie van de klant met een laag risico wordt ingezet om de claims van de klant met een hoog risico af te dekken.

 

Digitale technologie in combinatie met data-analyse maakt de sector ook interessanter voor institutionele beleggers. Het is denkbaar dat een fabrikant van sensoren voor de landbouw uiteindelijk besluit zijn afnemers ook een verzekering aan te bieden. Institutionele beleggers zouden dergelijke initiatieven kunnen en willen ondersteunen. Al deze bedreigingen nemen niet weg, dat de verzekeraars nog steeds een sterke positie hebben. Ze hebben nog steeds een voorsprong als het gaat om kennis van zaken, ze zijn financieel gezond en in staat om grote risico’s af te dekken. Ze genieten bovendien nog steeds het vertrouwen van hun polishouder.


 


Dat wil echter niet zeggen dat alles rozengeur en maneschijn is. Digitale technologie heeft bewezen om in enkele innovatieve cycli een sector compleet op zijn kop te zetten. Denk aan de mediasector, de reisbranche en de boekhandels. Het is met andere woorden zaak om de vinger aan de pols te houden en daar waar nodig snel te reageren en te acteren. Dat is beslist nodig, want onderzoek leert dat digitalisering waarde aantast. Digitale Technologie doet de omzetgroei met wel 3,5% per jaar krimpen en EBIT met zeker 1% per jaar. In sommige bedrijfstallen kan het verlies respectievelijk zelfs 12% en 10% bedragen. De sector kan zich hier in eerste instantie tegen wapenen door vol in te zetten op digitalisering. Lagere kosten leiden tot hogere winsten. Op den duur is er voor het traditionele businessmodel geen houden aan, zoals het voorbeeld van de autoverzekeraars in de VS nu al duidelijk maakt.

 

De taart zal ook voor de verzekeraars gaan krimpen in de komende jaren. Daar komt nog bij dat de verdeling van de taart steeds onevenwichtiger wordt. In de praktijk blijkt dat een enkel bedrijf een steeds groter deel van de taart voor zich opeist. Het merendeel van de bedrijven heeft het nakijken. De winnaars zijn de bedrijven die snel bewegen en die zelf een deel van de disruptie veroorzaken. Zij groeien met 1% - 2% sneller dan de bedrijven die een adhoc aanpak prefereren. Het is overigens niet zo, dat bij de meeste bedrijven dit besef ontbreekt. Als ze al aarzelen dan is het om de aard en de omvang van de uitdagingen die staan te wachten.


Het is ook niet niks wat van de sector gevraagd wordt in de komende jaren. Om te overleven en om waarde te blijven creëren moeten verzekeraars inzetten op technologisch leiderschap en innovatie. Dat laatste in een vitaal onderdeel van de digitale transformatie. Ook moeten ze meer werk gaan maken van customer ownership. De tijd is definitief voorbij dat de klantencontacten beperkt bleven tot de tussenpersoon. De klant en dus het kennen van de klant vormt de grootste bron van winst! Daarom moet je voor je klanten vechten. Het is al enkele keren gesteld! Digitale technologie zet druk op de marges. Dat betekent meer inzetten op efficiency en dus lagere kosten, maar ook inzetten op een hogere effectiviteit en dus op hogere omzetten in de vorm van bijvoorbeeld een betere beprijzing of het scherper afdekken van risico’s. In de sector van morgen is schaal van groot belang. Dat geeft toegang tot meer en betere data, talent en partners. Schaal kan immers een barrière betekenen voor nieuwkomers. Al die processen zullen natuurlijk voortvarend aangepakt moeten worden. Zo niet, dan dreigt de sector snel op achterstand gezet te worden door digitale concurrenten, voor wie snelheid van handelen een normaal gegeven is.